E-tidsskrift Relationel Praksis – arkiv

Tidligere udgivelser af Relationel Praksis


Relationel Praksis nr. 1, 2018

Dette temanummer handler om kulturudvikling i organisationer ved gæsteredaktør Gro Emmertsen Lund. Sammen med John Winslade beskriver Gro Emmertsen Lund, hvordan skolers håndtering af samspilsproblemer hænger sammen med kulturen på skolen samt hvordan man kan ændre på skolekulturen og hvorfor. Artiklen udspringer af hendes ph.d. om usynlige sociale eksklusionsprocesser i skolen. Direktør for Tandlægeforeningen Joakim Lilholt fortæller herefter om den kulturudvikling, som han kom til at stå i spidsen for. I den tredje artikel får vi gennem leder Nille Jensen indblik i arbejdet på et socialpsykiatrisk botilbud, hvor ledelse af læring i et beboerperspektiv forstås som kulturskabende ledelse. I den sidste artikel indvier Birgitte Jacobsen og Maja Loua Haslebo os i den kulturforandring, som dagplejen i Glostrup har gennemført.

 Læs tidsskriftet (pdf)


Relationel Praksis nr. 2, 2017

Relationel Praksis nummer to handler denne gang om to emner, relationel praksis i skole og dagtilbud og tillidsskabende ledelse.

Den første artikel af Sissel Holten og Micki Sonne Kaa Sunesen ser på skabelsen af pædagogisk relationskompetence i skoler og i dagtilbud, hvor samskabelse og relationel koordinering er i højsædet. Dernæst sætter Sune Bjørn Larsen og Jesper Gregersen fokus på betydningen af et fælles pædagogisk grundlag. Deres udgangspunkt er, at selv om mange organisationer har et formuleret pædagogisk grundlag, så kan der være langt fra principper til handling. I de to sidste artikler giver først Hanne V. Moltke og Heidi Graff og dernæst Tommy Kjær Lassen deres bud på begrebet tillidsskabende ledelse.

Læs tidsskriftet (pdf)


Relationel Praksis nr. 1, 2017

Temanummeret er dedikeret til at beskrive de gode erfaringer fra et stort udviklingsprojekt i Billund Kommune – „Sammen finder vi ud af det“. Med ambitionen om at skabe et nyt samarbejde med borgere og andre aktører, bidrager „Sammen finder vi ud af det“ til udviklingen af en ny velfærdstænkning og –praksis i kommunen, hvor borgerens ønsker til eget liv og egne kompetencer er blevet sat i centrum for den kommunale indsats.

Som altid er Relationel Praksis skabt som inspiration til praktikere fra praktikere inden for ledelse og organisationsudvikling – understøttet af relevante teoretiske modeller og perspektiver. Vi er stadig af den overbevisning, at praksis og teori – forskning og praksis bør ses som to sider af samme sag.

Læs tidsskriftet (pdf)


Relationel Praksis 7, 1, 2016Relationel Praksis nr. 1, 2016

Med dette nye nummer af Relationel Praksis er vi atter klar til at inspirere praktikere ved hjælp af andres erfaringer, der bliver understøttet af relevante teoretiske modeller og perspektiver. Vi er stadig af den overbevisning, at praksis og teori – forskning og praksis bør ses som to sider af samme sag. Tidsskriftet giver denne gang stemme til fem artikler. Den første artikel handler om, hvordan en døgninstitution ledte en kulturændring fra privatpersonperspektivet til organisationsmedlemsperspektivet. Den er skrevet af Gro Emmertsen Lund og Michella Tine Rasmussen. Det næste bidrag er skrevet af Kenneth Gergen og Mary Gergen og handler om relationel velfærd og positiv aldring. Tredje artikel om ledelse og relationel velfærd er skrevet af Carsten Hornstrup i samarbejde med Lars Bo Jespersen og formidler, hvordan Varde Kommune øgede deres relationelle koordinering med 30 %. Dernæst beskriver Jacob Storch spændingsfeltet mellem instrumentalitet og artistiske performative praksisser. Og til sidst belyser Mads Brandsen det aktuelle begreb om synlig læring.

Læs tidsskriftet (pdf)


Relationel Praksis nr, 2, 2014Relationel Praksis nr. 2, 2014
Relationel Praksis handler denne gang om folkeskolereform, etik og ledelse. Første artikel ser på, hvordan folkeskolereformen ser ud med etiske briller. Og hvordan vi leder og samarbejder under de nye vilkår. Anden artikel beskriver et eksperiment om, hvordan man som underviser kan skabe selvdreven læringsmotivation hos de elever, man samarbejder med. Tredje artikel præsenterer en ledelsesetisk beslutningsmodel med en række etiske spørgsmålsdomæner, som kaster et særligt lys på, hvordan ledere kan håndtere modsætningsfyldte hensyn i den daglige organisatoriske og ledelsesmæssige kontekst, de agerer i.

Læs tidsskriftet (pdf)


Relationel Praksis, Volume 5, nummer 1, 2014

Relationel Praksis nr. 1, 2014
I dette nummer kan du læse om relationel koordinering og relationel ledelse inspireret af Jody Hoffer Gittells forskning. Nummeret sætter fokus på en af de store udfordringer i offentlige organisationer verden over: Hvordan kan vi udvikle organiseringer og samarbejdsformer, der øger vores evne til at sikre et bedre samarbejde mellem faggrupper og ikke mindst mellem de søjler, organisationer har så rig en tradition for at etablere?

Læs tidsskriftet (pdf)


Relationel Praksis, nr. 2, 2013Relationel Praksis nr. 2, 2013
Dette nummer handler om, hvordan man skaber læring og udvikling i forskellige offentlige organisationer. Stort set alle offentlige organisationer oplever i disse år stigende krav om på samme tid at udvikle nye kompetencer og et pres på effektiviseringer. I bred forstand handler det om, at vi som borgere skal tage et større medansvar – hvilket betyder, at de opgaver, der er tilbage, både stiller krav om mere faglighed og tværfagligt samarbejde. Hvis det skal lykkes, kræver det et kontinuerligt fokus på tværfaglig kommunikation, faglig udvikling og ikke mindst udnyttelse af den enkeltes kompetencer.

Læs tidsskriftet (pdf)


Relationel Praksis nr. 1, 2013Relationel Praksis nr. 1, 2013
Den anerkendende og ressourceorienterede tilgang til arbejdsmiljø fordrer en nuanceret indsats for at undgå at blive til en mundkurv på medarbejderne. Relationel Praksis bringer tre gode eksempler på sådanne arbejdsmiljøindsatser i forhold til trivsel, mobning og pårørendekontakt.

Læs tidsskriftet (pdf)


Relational Praksis no. 3, 2012Relational Practice no. 3, 2012
Third issue of Relation Practice this year is in English. In the e-journal you will find over seven hours of video lectures with for example Harlene Anderson, Bliss Browne, Kenneth Gergen, John Shotter and Jane Watkins. They speak about the art of co-creating responsible and life giving relationships in families, communities, schools and organizations.

Læs tidsskriftet (pdf)


Relationel Rraksis nr. 2, 2012Relationel Praksis nr. 2, 2012
Årets andet nummer af Relationel Praksis giver dig inspiration til en teoretisk reflekteret praksis. Dyrk den livgivende historie. Giv plads til en fremvoksende logik i en udviklingsproces. Led gennem refleksive dialoger.

Læs tidsskriftet (pdf)


Relationel Praksis nr. 1, 2012Relationel Praksis nr. 1, 2012
Hvordan sparrer 600 hjemmehjælpere med hinanden? Hvorfor kan uenigheder i ledelse være frugtbare? Hvad er uærbødig og anerkendende læring? Og hvad vil det sige at arbejde med hjertet i hænderne?

Læs tidsskriftet (pdf)


Relationel Praksis nr. 4, 2011Relationel Praksis nr. 4, 2011
Gæsteredaktører Pia Halkier Bjerring og Marianne Linnet har sammensat fjerde nummer af e-tidsskriftet Relationel Praksis i 2011. Bidragene er tematiseret om organisatorisk læring. Hvordan frembringes læring, og kan den forankres? Kan læring gøres uundgåelig? Og hvad er bæredygtig organisatorisk læring, når pædagogik, værdier og relationer står i centrum? Kan vi lære at blive langtidsfriske? Og sidst, hvad er det i processerne, der gør, at man lærer at tænke anderledes?

Læs tidsskriftet (pdf)


Relationel Praksis nr. 3, 2011Relationel Praksis nr. 3, 2011
Du kan læse om, hvordan Forsvaret drager nytte af socialkonstruktionistisk tankegods, og hvordan man tænker organisationsudvikling i Bornholms Regionskommune. Eller om, hvordan der kan skabes flere og bedre handlemuligheder i pædagoguddannelsens praktikvejledning. Sidst handler det om, hvordan man kan arbejde med ledelsesevaluering i et anerkendende perspektiv.

Læs tidsskriftet (pdf)


Relationel Praksis nr. 2 2011Relationel Praksis nr. 2, 2011
Hvordan beriges strategiværktøjet Balanced Scorecard af konstruktionstanken? Hvordan ændres en hel organisations ledelses- og samarbejdsprocesser i lyset af systemiske ideer? Hvad er det gode skolelederliv?

Læs tidsskriftet (pdf)


Relationel Praksis nr. 1, 2011Relationel Praksis nr. 1, 2011
Du kan i dette nummer læse socialkonstruktionistisk poesi for ledere, om hvordan et børne- og ungdomscenter anvender værdsættende samtale eller om at gå fra SWOT til SOAR på et hospital. Sidste artikel handler om, hvordan et bofællesskab bringer anerkendelse og udforskning ind i de udviklingshæmmedes hverdag.

Læs tidsskriftet (pdf)


Relationel Praksis nr. 2, 2010Relationel Praksis nr. 2, 2010
Relationel Praksis handler denne gang om, hvordan en tandpleje er blevet udviklet gennem anerkendende kommunikation og hvordan man kan bevæge sig fra at være en problemknuser til at blive en løsningsdesigner. Du kan også læse om at evaluere på et socialkonstruktionistisk grundlag samt om relationel forandringsledelse på en socialkonstruktionistisk gymnasieskole.

Læs tidsskriftet (pdf)


Relationel Praksis nr. 1, 2010Relationel Praksis nr. 1, 2010
Artiklerne i det allerførste nummer af Relationel Praksis er hentet fra så forskellige organisationer som Flyvevåbnet, Ringe Statsfængsel, Jyske Bank og en stor folkeskole i Fredericia.

 Læs tidsskriftet (pdf)


Menu